Tarificació social i bonificacions ambientals

La CUP va presentar al passat Ple Municipal la seva proposta fiscal per tal d'incorporar criteris socials i bonificacions ambientals en els impostos municipals, taxes i preus públics.

En relació a l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles, vam proposar noves bonificacions del 50% en edificis amb aprofitament solar tèrmic o elèctric, que garanteixin el màxim d’autosuficiència energètica possible. El compromís que vam aconseguir per part de l’equip de govern fou que s’havia d’analitzar en base al Codi Tècnic d’Edificació i que en les modificacions fiscals pel 2019 s’estudiarà la seva conveniència.

Sobre l'Ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, vam mostrar a l’equip de govern que calia actualitzar aquesta ordenança per tal d’incorporar el nou catàleg de patrimoni del POUM de la Canonja, entrat recentment en vigor, de manera que els titulars d’aquest patrimoni històric es puguin acollir a les corresponents bonificacions. Alhora vam proposar noves bonificacions del 95% en obres per incorporar aprofitaments solars tèrmics o elèctrics, aquesta proposta també s’haurà d’analitzar en base al Codi Tècnic d’Edificació i que en les modificacions fiscals pel 2019 s’estudiarà la seva conveniència.

Respecte l'Ordenança fiscal número 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, vam proposar incorporar bonificacions progressives amb criteris de renda en les taxes de l'ensenyament per adults i en la utilització de les instal·lacions de la piscina municipal. La resposta per part de l’equip de govern va ser negativa, al·legant que els usuaris ja pagaven poc i que no eren necessàries aquestes bonificacions socials.

En relació a l'Ordenança número 12, reguladora dels preus públics, també vam proposar l’adopció de criteris socials per determinats preus públics:

  • Preus públics per les activitats del Casal d’Estiu municipal i pel Casal Juvenil: augment del màxim de bonificació del 75% al 90%, incrementant del 20% al 30% les bonificacions per famílies amb ingressos per sota de l’indicador de renda de suficiència (IRSC) i del 10% al 15% per famílies monoparentals o nombroses.
  • Incorporació de criteris socials en els preus dels abonaments de les instal·lacions del Poliesportiu municipal, seguint els mateixos criteris que per les activitats del Casal.

La proposta va ser clarament rebutjada per la regidoria de serveis socials de l’Ajuntament, al·legant novament que no hi ha demanda que ho justifiqui i que aquells casos amb necessitats concretes ja es cobreixen, però no va detallar la via que es segueix. Va quedar clar de nou la poca voluntat de l'equip de govern per aplicar una tarificació social real als impostos, taxes i preus públics municipals.

Finalment, sobre l'Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries, vam proposar que s’apliqui una tarificació social progressiva per l’impost de la brossa en habitatges i que els ajuts actuals que reben els pensionistes per aquest impost, s’integrin a l’ordenança. La resposta per part de l’Ajuntament va ser que s’estudiaria per a incorporar-ho a les modificacions fiscals pel 2019, per aquest motiu la CUP vam emetre el nostre vot de confiança.

En la següent infografia resumim els principals punts:

L'equip de govern rebutja determinades propostes i altres les deixa en estudi pel 2019