La CUP de la Canonja presenta el seu codi ètic

Els/les sotasignants, com a possibles càrrecs electes de la CUP, som canongins/es i ciutadans/es preocupats perquè l’activitat política aprofundeixi en models més democràtics i transparents de la nostra col·lectivitat més enllà de l’estricte compliment de la legislació actual.

Alhora, estem convençuts que s’han d’incorporar a la nostra activitat política, noves mesures que facilitin el canvi i la renovació periòdica de les persones que ens representen. Hem de fer un model més regenerador a on l’establiment d’una classe política no sigui possible i on cada cop incorporem a la gestió municipal més ciutadans i ciutadanes, generant un flux de nous equips i de noves idees en l’àmbit institucional.

Per tot això i per fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l’interès general de la ciutadania i dels nostres drets nacionals i socials, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, ens comprometem lliure i públicament a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerables les normes del següent Codi Ètic.

1. Coherència política: els càrrecs electes de la CUP exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà d’interessos personals o corporatius, d’acord amb els principis que defensa la CUP. Fonamentaran l’extensió de les seves propostes a través de l’argumentació i el debat polític.

2. Independència d’actuació: els càrrecs electes de la CUP no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com a suborn, amb l’objectiu d’originar una contraprestació o un canvi de posicionament polític o s’origini amb la voluntat de fer favoritisme. En tots els casos se’n donarà compte a l’Assemblea Local. Es considerarà com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs.

3. Independència financera: la CUP es mantindrà independent dels grups financers i es compromet a no demanar cap tipus de crèdit pel seu finançament. A més a més, la CUP farà públic anualment el seu estat de comptes, així com el cost de la campanya electoral.

4. Separació d’interessos: si durant l’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de la CUP han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran públic aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran.

5. Limitació de mandats: l’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de la CUP és temporal; en conseqüència, per a garantir la necessària renovació d’equips i d’idees ens autolimitem en la continuïtat dels mandats a 2 legislatures de 4 anys, segons s’estableix en els Estatuts vigents de la CUP, i es restringirà la duplicitat de càrrecs. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe de la CUP, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia.

6. Limitació de salaris: els càrrecs electes de la CUP es comprometen a no cobrar els sous i dietes actuals aprovats pel Ple de l’Ajuntament de la Canonja el 21/06/2011 i a fixar el sou màxim de l’alcalde o alcadessa a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional. Tot el que sobrepassi els límits fixats es destinarà a projectes socials.

7. Retorn social dels ingressos municipals: el grup municipal de la CUP es compromet a destinar, anualment, un percentatge del ingressos que percebi el grup municipal a projectes d’interès social pel poble de la Canonja. De forma periòdica s’obrirà un concurs a les entitats ciutadanes, i en l’Assemblea d’Unitat Popular es votarà quin és el projecte escollit i el percentatge destinat.

8. Representativitat dels moviment socials: la CUP treballarà de la mà dels moviments socials i entitats del municipi, donant veu a les lluites populars en defensa dels drets ciutadans i del territori.

9. Assemblearisme i consulta popular: la CUP prendrà les decisions de manera assembleària en el marc de l’Assemblea Local de la CUP. Es compromet a celebrar de forma anual com a mínim, una reunió oberta a la ciutadania, amb el nom d’Assemblea d’Unitat Popular, en què farà públics els ingressos i despeses del grup municipal, donarà compte de les actuacions i línies de treball desenvolupades durant l’any, i aprovarà un pla de treball per a l’exercici següent. Aquelles decisions que hagi de prendre el Grup Municipal de la CUP i que l’Assemblea consideri que són d’una rellevància important, es posaran a consulta a la ciutadania.

10. Igualtat de gènere: la CUP es compromet a treballar per la igualtat de gènere en tot el seu funcionament intern i en els òrgans de govern que assoleixi. Els membres de la CUP vetllaran pel respecte a la diversitat sexual i a la no discriminació per raó de gènere en tots els àmbits de l’administració municipal.

 

Signen el present codi ètic tots els membres de la candidatura:

Joan Pons Solé, Oriol Olivé Barberà, Montse Canadell Olivé, Marcel Nolla Qué, Pili Santafosta Martínez, Nil Martínez Molina, Danae Raya Salom, Arantxa Fernandez Morillo, Amparo Heredia Garrido, Robert Salla Gras, Laia Valero Canadell, Joan Alberich Llop, Alba Trócolis Núñez, Antonio Hurtado Coronado, Isabel Paixà Bertran i Albert Dols Domingo.